36 ปีแห่งพระเมตตตา ปวงประชาได้ศึกษาเท่าเทียม อุทยานหลวงราพฤกษ์ เชียงใหม่

Posted in EXHIBITION DESIGN.